KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dla klientów

 1. T.ERRE Polska spółka z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych (IOD), z którym można skontaktować się pod adreseme-mail: iod@mbm.edu.pl, tel.: 515-724-845 lub korespondencyjnie: MBM, ul. Szarotki 8, 43-300 Bielsko-Biała
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy zajmujące się utylizacją dokumentacji, firmy archiwizujące dokumenty.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane
   do czasu jej odwołania.
 8. T.ERRE Polska spółka z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych
  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.